Person: Lieselore Hopf


Alice Hopf u.a. an Johanna Sommerfeld, 7. Dezember 1928
Ludwig Hopf an Arnold Sommerfeld u.a., 9. Februar 1939
Annemarie Schrödinger an Arnold Sommerfeld, 26. Dezember 1939
Annemarie Schrödinger an Arnold Sommerfeld, 24. Mai 1942
Annemarie Schrödinger an Arnold Sommerfeld, 7. Oktober 1942


Personen  Wissenschaft  Jahre  Geschäft  Druckwerke  Institutionen

Ausgelesen am 07. März 2004.