Wissenschaft: BKS-Theorie


Hendrik A. Kramers an Arnold Sommerfeld, 6. September 1924
Wolfgang Pauli an Arnold Sommerfeld, 6. Dezember 1924
Arnold Sommerfeld an Robert A. Millikan, 9. Februar 1925
Erwin Schrödinger an Arnold Sommerfeld, 7. März 1925


Personen  Wissenschaft  Jahre  Geschäft  Druckwerke  Institutionen

Ausgelesen am 07. März 2004.