Wissenschaft: Physik, Fortschritt


Arnold Sommerfeld an Ferdinand Lindemann, 7. Juli 1905
Friedrich Paschen an Arnold Sommerfeld, 16. Juni 1920
William F. Meggers an Arnold Sommerfeld, 15. Dezember 1924
William F. Meggers an Arnold Sommerfeld, 6. Juli 1926
Arnold Sommerfeld u.a. an Wolfgang Pauli, 1. Januar 1939
Robert A. Millikan an Arnold Sommerfeld, 26. November 1948


Personen  Wissenschaft  Jahre  Geschäft  Druckwerke  Institutionen

Ausgelesen am 07. März 2004.